Imię

Nazwisko

Numer telefonu*

Twój e-mail:

Wiadomość:

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

+48 728 649 222

biuro@fertinova.pl

 

 

FERTINOVA P.S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa


NIP 525 294 21 06
REGON 52435394500000

Polityka Prywatności                                              © 2023 FERTINOVA P.S.A.                                            Projekt i realizacja:  houseofideas.pl

Polityka prywatności zgodna z RODO - informacja o przetwarzaniu danych

 

W związku z naszą współpracą, w trosce o zabezpieczenie Pana/Pani danych osobowych oraz Pana/Pani prywatność, pragniemy poinformować Pana/Panią, wypełniając obowiązek ciążący na nas na podstawie RODO (tj. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ), jak Pana/Pani dane są przez nas przetwarzane i chronione, co wyjaśnia niniejszy dokument. Zasady w nim opisane odnoszą się do przetwarzania wszystkich danych osobowych w ramach naszej działalności. Zasady ochrony wymienione w niniejszym dokumencie znajdują zastosowanie także do danych osobowych na temat Państwa przekazanych nam, powierzonych czy też udostępnionych.

 

 

Administrator danych, definicje.

Administratorem danych osobowych jest: FERTINOVA P.S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18 , 00-105 Warszawa NIP 525 294 21 06 adres e-mail: biuro@fertinova.pl  W rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oznacza to, że Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

 

 

Informujemy że zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie danych takich jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer identyfikacyjny czy też na podstawie zespołu informacji dotyczących jej sytuacji społecznej, zdrowotnej, rodzinnej czy rasowej. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z nami. Bez podania danych jednak nie będziemy mogli wykonywać umów na Państwa rzecz. Dane, które posiada administrator zostały podane przez Pana/Panią przy zawarciu umowy. Przetwarzaniem danych osobowych jest każde działanie na danych osobowych w tym ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie ( art. 4 RODO).

 

Prawa osoby, której dane są przetwarzane.

• Każdy, którego dane osobowe przetwarzamy ma prawo do:

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

• sprostowania (poprawiania) swoich danych,

• usunięcia danych,

• ograniczenia przetwarzania danych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

• przenoszenia danych do innych podmiotów;

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe w sposób nieprawidłowy i naruszający prawo, w tym przepisy RODO;

• cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

• Zawsze możemy przetwarzać i przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych (adekwatnym), przede wszystkim w zakresie danych niezbędnych dla realizacji umów zawartych z Państwem przez nas (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) . Możemy przetwarzać dane także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią (art. 6 ust. 2 lit. f RODO). Możemy także przetwarzać dane dla celów podatkowych i księgowych, czy też dla wypełnienia innych obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa np. związanych z rozliczeniem się z organami skarbowymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Nadto możemy prosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych w innym zakresie wtedy przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Państw zgody, np. w zakresie wysyłania newslettera (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Przetwarzamy także Państwa dane w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie statystyk wewnętrznych celem poprawienia jakości obsługi

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

• Wszelkie dane przetwarzane przez nas czy to w formie papierowej czy elektronicznej są objęte zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi, technicznymi i organizacyjnymi. Wszystkie dane w systemie informatycznym są kodowane i szyfrowane, a nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie wymogów ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.

• Każdy z Państwa może kontaktować się z nami w sprawie realizacji uprawnień o jakich mowa w niniejszej

polityce czy też w sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: kontakt@fertinova.pl lub listownie pod FERTINOVA P.S.A.  ul. Twarda 18  00-105 Warszawa.

• W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub braku podstawy prawnej do przetwarzania danych przez nas (art. 21 RODO). Mogą to państwo uczynić dowolną drogą kontaktu z nami.

• Po sprzeciwie przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie jakiego dotyczy sprzeciw, chyba że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub będą niezbędne nam do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ewentualnie wypełniania obowiązków wobec organów państwa działających w granicach i na podstawie prawa. Wyjątki te wynikają bezpośrednio z przepisów RODO.

 

 

Odbiorcy danych osobowych, czas przetwarzania.

• Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, kadrowo-płacowe, wyspecjalizowani dostawcy usług przechowywania danych i usług IT, a także podmioty którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym takich jak Urząd Skarbowy. Poza tym możemy przekazywać Państwa dane lub udostępniać je swoim dostawcom w celach niezbędnych do wykonania umów z Państwem.

• Państwa dane osobowe podawane są w trakcie korzystania z platform takich jak Ebay, Allegro i Amazon. Podmioty te także mają dostęp do Państwa danych osobowych, zasady ochrony danych osobowych podawanych przy korzystaniu nich określają polityki prywatności i dokumenty dostawców tych usług – administratorów platform.

• Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy i dodatkowo przez czas wymagany dla ewentualnego dochodzenia roszczeń lub do rozliczenia się z organami władzy państwowej, w tym z Urzędem Skarbowym, przy czym nie dłużej niż lat 10 lat po zakończeniu współpracy lub wykonaniu umowy.

• Wskazujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą bezpośrednio przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowej.

• Z racji korzystania przez nas z platform Ebay, Amazon możliwe jest, że dostawcy tych usług mogą posiadać przestrzeń dyskową przechowywaną poza obszarem EOG, w takim wypadku zobowiązani są przyjąć Standardowe Klauzule Zgodności zaakceptowane przez Komisję Europejską, tak aby poziom ochrony Państwa danych osobowych nie był gorszy niż w EOG.

 

 

Inne

• Wskazujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób automatyczny dla potrzeb wysyłania newslettera wyłącznie wtedy gdy wyrażą Państwo na to zgodę podczas korzystania z naszej strony internetowej.

(art. 22 ust. 2 lit. c RODO).

• Niewykluczone jest że mogą być w stosunku do Pana/Pani prowadzone procesy profilowania dla potrzeb wysłania odpowiedniego newslettera i dopasowanego do Państwa potrzeb newslettera, w zakresie wyrażonej zgody na otrzymanie newslettera.

• Także w przypadku zautomatyzowanego przetwarzania danych przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie.

• Organem nadzorczym do którego przysługuje skarga na działanie Administratora naruszające przepisu o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

RODO